Algemene voorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden van de Stichting IJscomplex Jaap Eden, gevestigd te Amsterdam aan de Radioweg 64;

Artikel 1: Definities
In het navolgende wordt verstaan onder
“opdrachtgever”: Stichting IJscomplex Jaap Eden, 
“leverancier”: wederpartij van de opdrachtgever;
“overeenkomst”: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en leverancier betreffende de levering van zaken; “partij respectievelijk partijen”: opdrachtgever respectievelijk de leverancier, hetzij afzonderlijk, hetzij tezamen;
“levering”: het in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van een of meer zaken van de opdrachtgever en de eventuele installatie/montage van deze zaken;
“zaken”: te leveren goederen en/of te verrichten diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten van de opdrachtgever, met betrekking tot levering van zaken door leverancier aan dan wel voor de opdrachtgever. Met de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden komen alle voorgaande inkoopvoorwaarden te vervallen.
2. In het geval van strijdigheid prevaleren overeenkomsten tussen partijen boven deze inkoopvoorwaarden.
3. Orders en daarmede verband houdende overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop zijn voor de opdrachtgever slechts bindend, indien zij schriftelijk door de opdrachtgever zijn geplaatst of bevestigd. Uitvoering van genoemde overeenkomsten zal uitsluitend en alleen plaatsvinden met inachtneming van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
4. De toepasselijkheid van een verwijzing naar algemene voorwaarden van de leverancier wordt hierbij door opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Prijs
1. De prijs omvat alle kosten die in verband met de zaken tot en met de aflevering worden gemaakt. De prijs is exclusief omzetbelasting.
2. De prijs is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt, die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
3. Alle kosten voor het uitbrengen van offertes komen voor rekening van leverancier.

Artikel 4: Facturering en betaling
1. Leverancier stuurt een (gespecificeerde) factuur aan het adres zoals genoemd in de overeenkomst.
2. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, indien leverancier zijn verplichtingen is nagekomen.
3. Betaling ontslaat leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid waartoe hij rechtens gehouden is.
4. In geval van vooruitbetaling door opdrachtgever kan opdrachtgever, indien hij dit wenselijk acht, te allen tijde zekerheidsstelling verlangen in de vorm van een bankgarantie, welke moet voldoen aan de voorwaarden die de opdrachtgever stelt.
5. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling (gedeeltelijk) op te schorten, indien opdrachtgever een tekortkoming in de zaken en eventuele installatie/montage daarvan constateert, voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

Artikel 5: Verpakking
1. De zaken dienen zodanig te zijn verpakt, dat zij bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken.
2. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van leverancier aan deze te retourneren.
3. Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van leverancier. Indien op verzoek van leverancier verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van leverancier.

Artikel 6: Levering
1. Leverancier zal de zaken, met begeleidende documenten (paklijsten, productinformatie, certificaten en dergelijke), binnen de overeengekomen termijn, franco op de overeengekomen plaats afleveren
2. Opdrachtgever heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.
3. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats zaken zijn afgeleverd, die aan de overeenkomst beantwoorden, is leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim.
4. Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke bepalingen.
5. Indien leverancier in gebreke blijft voor wat betreft de levering, dan kan opdrachtgever hiervoor een schadeloosstelling eisen, ter grootte van minimaal alle kosten en mogelijke gevolgschade voortvloeiende uit inspanningen van opdrachtgever om de continuïteit van de directe en indirecte activiteiten te waarborgen (personele kosten, kosten aanschaf vervangende producten, logistieke kosten etc.). Opdrachtgever is in zulk geval zonder meer gerechtigd producten van een andere leverancier af te nemen en eventuele genoemde meerkosten te verhalen op leverancier.

Artikel 7: Keuring
1. Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde zaken, zowel tijdens de productie, bewerking en opslag, als na levering te (doen) keuren.
2. Op eerste verzoek zal leverancier toegang verschaffen aan opdrachtgever of dienst vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking en opslag. Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.
3. Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van leverancier.
4. Ingeval van afkeuring van de geleverde zaken, zal leverancier binnen 5 werkdagen zorg dragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken. Indien leverancier niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is opdrachtgever gerechtigd de benodigde zaken van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van leverancier.
5. Indien leverancier niet binnen 14 dagen de afgekeurde zaken terughaalt, heeft opdrachtgever het recht zaken aan leverancier voor diens rekening te retourneren.

Artikel 8: Reserveonderdelen
Leverancier is verplicht gedurende een termijn van tenminste tien jaar voor de desbetreffende levering (reserve-) onderdelen, componenten, speciaal gereedschap en/of meetapparatuur van een zelfde kwaliteit voorradig te houden.

Artikel 9: Veiligheid, arbo & milieu
1. Leverancier dient zich voor uitvoering van de werkzaamheden dagelijks te melden bij de machinist van dienst voor verkrijgen van een werkvergunning. Aan het einde van de dag dient hij zich bij de machinist weer af te melden en wordt de werkplek gecontroleerd. Leverancier dient zich te houden aan de voorwaarden gesteld in de werkvergunning. Een exemplaar van deze werkvergunning is op aanvraag onverwijld voor leverancier gratis ter beschikking.
2. Leverancier dient de wettelijke veiligheids-, arbo- en milieuvoorschriften in acht te nemen.
3. Opdrachtgever is een PBZO (ARIE plichtig) bedrijf en op het terrein bevindt zich de opslag van gevaarlijke stoffen (NH3). Artikel 10: Personeel Het personeel van het bedrijf dat werkzaam is bij opdrachtgever dient: – vakkundig en correct te zijn; – te voldoen aan de gestelde vakbekwaamheidseisen en deze aan de machinst van dienst voor aanvang werk te tonen – herkenbare bedrijfskleding te dragen; – zich te conformeren aan de huisregels van opdrachtgever.

Artikel 11: Intellectuele- en industriële eigendomsrechten
1. Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door opdrachtgever van de levering. De door leverancier te leveren goederen en/of diensten zijn vrij van beperkingen, die voortvloeien uit intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten. Leverancier zal opdrachtgever vrijwaren tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele- en industriële eigendomsrechten.
2. Indien er sprake is van intellectuele- en industriële eigendomsrechten, doordat ten behoeve van en in de uitvoering van de levering producten worden ontwikkeld, waarop sprake zou kunnen zijn, op wat voor manier dan ook van vorenstaande rechten, worden deze om niet eigendom van opdrachtgever en worden deze geacht van het begin af aan eigendom te zijn geweest van opdrachtgever.
3. Leverancier is gerechtigd de door opdrachtgever verstrekte informatie te gebruiken, echter uitsluitend in verband met gunning en uitvoering van de overeenkomst. Deze informatie blijft eigendom van opdrachtgever.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en verzekering
1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens de uitvoering van het contract door zijn personeel en/of door zaken, die hij onder zijn toezicht heeft en/of door zijn onderaannemers aan de opdrachtgever en/of aan derden wordt toegebracht, schade als gevolg van het niet of niet naar behoren uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden daaronder begrepen.
2. Leverancier zal opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake de schade vrijwaren.
3. Leverancier zal voor een naar het oordeel van opdrachtgever adequate verzekering van zijn aansprakelijkheid zorg dragen.
4. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van machines, gereedschappen en materialen van leverancier. Dit geldt ook voor schade aan de onder zijn verantwoording werkende onderaannemer of hun personeel.
5. In de te sluiten verzekering dient een zogenaamde “opzichtclausule” te zijn uitgesloten. Behoudens andersluidende bepaling in de uitnodiging om deel te nemen aan de inschrijving en/of in het contract dient de minimale dekking van de verzekering € 2.500.000 per gebeurtenis te zijn.
6. Schade die aantoonbaar door opdrachtgever is veroorzaakt is niet te verhalen op leverancier. Artikel 13: Geheimhouding 1. Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden – dit geldt ook voor de hulppersonen of onderleveranciers die de leverancier mocht inschakelen – en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever. 2. De verplichtingen ingevolge dit artikel blijven na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Artikel 14: Wet Ketenaansprakelijkheid
1. Indien en voor zover de Wet ketenaansprakelijkheid van toepassing is op (een deel van) enige opdracht, is opdrachtgever gerechtigd het loonbelasting- en premiebestanddeel van elke factuur rechtstreeks op een G-rekening dan wel aan de ontvanger van de belastingen c.q. de bedrijfsvereniging over te maken, onder vermelding van het door de leverancier op te geven kenmerk.
2. Indien en voor zover leverancier wordt aangesproken op grond van artikel 35 en/of 36 Invorderingswet 1990 dan wel artikel 16b Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, heeft leverancier geen verhaal mogelijkheden op opdrachtgever ex artikel 55 Invorderingswet en/of artikel 16f Coördinatiewet Sociale Voorzieningen.
3. In aanvulling op het bepaalde in bovengenoemd artikel 14.1 en 14.2 is leverancier gehouden alle relevante informa­tie/gegevens aan opdrachtgever te ver­strekken. Leverancier vrijwaart opdrachtgever tegen alle aanspraken die door de belastingdienst of de bedrijfsvereniging ter zake worden gemaakt alsmede tegen eventuele verhaalsaanspraken van derden. Leverancier zal bij eventuele (nimmer zonder toestemming van opdrachtgever) ingeschakelde derden de onderhavige bepaling in de desbetreffende overeenkomst opnemen en de derde verplichten dezelfde bepaling in door hem te sluiten overeenkomsten op te nemen.

Artikel 15: Risico en eigendomsoverdracht
1. De eigendom van zaken gaat over op opdrachtgever nadat deze zijn geleverd en zo nodig gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd en door de opdrachtgever zijn goedgekeurd.
2. In geval de opdrachtgever aan leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van de opdrachtgever. Leverancier zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Leverancier zal ze voor zijn rekening en risico merken als eigendom van de opdrachtgever ze in goede staat houden en verzekeren tegen alle risico’s, zolang de leverancier ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.
3. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software, van de opdrachtgever zijn verwerkt in zaken van de leverancier welke aan de opdrachtgever worden overgedragen, is er sprake van een nieuwe zaak waarvan eigendom aan de opdrachtgever toebehoort.
4. Indien de afgeleverde zaken niet akkoord worden bevonden of afgekeurd worden, gaat het risico weer op de leverancier over vanaf het moment van in kennis stellen daarvan van de leverancier.

Artikel 16: Ontbinding
Tussentijdse ontbinding van het contract is mogelijk, indien:
1. Eén van de partijen, na een schriftelijke ingebrekestelling, tekort blijft schieten in de nakoming van de contractuele verplichtingen (toerekenbare tekortkoming);
2. Eén der partijen in faillissement of surseance van betaling verkeert of heeft aangevraagd.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Voor elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van het contract alsmede elk ander geschil, ter zake van of in verband met de opdracht, hetzij juridisch hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal de rechter van het Arrondissement Amsterdam steeds bevoegd zijn.

© 2014 Jaap Eden IJsbaan | T 0900-7242287 | info@jaapeden.nl | Twitter | Vimeo | Facebook