Huisregels

De Jaap Eden IJsbaan is de plek waar Amsterdammers jong en oud, op een laagdrempelige manier schaatsplezier kunnen beleven. Heerlijk genieten in de buitenlucht van deze oer-Hollandse sport.

Om alle bezoekers te kunnen laten genieten is er een aantal huisregels opgesteld die er voor zorgen dat er veilig kan worden geschaatst. Jaap Eden IJsbaan vraagt alle bezoekers onderstaande huisregels in acht te nemen, zodat jijzelf en je mede-gebruikers met veel plezier en veilig kunnen schaatsen.

  OP HET IJS

  • (Schaats)plezier voor iedereen
  • Het dragen van handschoenen is verplicht
  • Het dragen van muts of helm wordt aanbevolen
  • De binnenzijde van de 400 meter baan vrijhouden voor snelle rijders
  • De buitenzijde van de 400 meter baan is bestemd voor uitrijdende en langzame rijders
  • Schaatsen in de juiste schaatsrichting = tegen de klok in
  • Tijdens de dweilpauzes moeten alle schaatsers het ijs hebben verlaten
  • Niet met schoenen op het ijs
  • Schaatsbeschermers graag in de daarvoor bestemde zakken langs de ijsbaan opbergen
  • Het gebruik van sleetjes, ijshockeysticks, pucks op het ijs is niet toegestaan
  • Het gebruik van stoeltjes is alleen toegestaan op de speciale familieuren. Deze zijn terug te vinden in het overzicht van de publieke openingstijden.
  • Het gebruik van noren in de ijshal is niet toegestaan
  • Aanwijzingen van de medewerkers van de ijsbaan en de instructeurs van de schaatsschool op het ijs dienen ten allen tijde te worden opgevolgd.

  ALGEMEEN

  • Het gebruik van een bal op het gehele terrein en in de hal is niet toegestaan
  • Roken in de gebouwen van de ijsbaan is verboden
  • Toegang tot het terrein alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs; het toegangsbewijs is strikt persoonlijk
  • Er bestaat een identificatieplicht op het terrein, indien medewerkers van of namens de ijsbaan daarom verzoeken
  • Het nuttigen van alcohol is de gebouwen en op het terrein is niet toegestaan, met uitzondering van de daartoe bestemde horecagelegenheden
  • Het geven van schaatslessen/instructies/activiteiten en commerciële en publicitaire activiteiten is/zijn niet toegestaan
  • De verenigingen die op de Jaap Eden IJsbaan actief zijn mogen alleen instructie/les geven aan haar leden op de uren dat de leden hiervoor een abonnement via de KNSB hebben ontvangen.
  • Het volgen van schaatsles is op publieke uren alleen toegestaan bij de schaatsschool. Indien een overtreding wordt geconstateerd wordt de toegang per direct ontzegd zonder restitutie van enige entree.
  • Het volgen van schaatsles/instructie is op abonnementsuren is alleen mogelijk bij een vereniging actief op de Jaap Eden IJsbaan of de schaatsschool. Hierbij geldt dat dit allen kan indien een abonnement is verkregen via de partij die de schaatsles/instructie verzorgt. Indien een overtreding wordt geconstateerd wordt het abonnement afgenomen zonder restitutie van enige entree.
  • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd
  • Honden zijn niet toegestaan op het terrein
  • Op het terrein geldt voor voertuigen een maximum snelheid van 5 km/per uur
  • Bezoekers mogen geen soft-/harddrugs bij zich dragen of gebruiken
  • Bezoekers mogen geen wapens bij zich dragen
  • Bedreiging, mishandeling en ander vormen van agressie zijn verboden.
  • Men mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en aan discriminatie
  • Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan bij de politie
  • Ter bescherming van de eigen en andermans veiligheid kan de bezoeker worden gefouilleerd
  • Voor de veiligheid van de bezoekers maken wij gebruik van een camera (video)registratiesysteem
  • Aanwijzingen van de medewerkers van de ijsbaan en de instructeurs van de schaatsschool op het terrein dienen ten aller tijden te worden opgevolgd.
  • Overtreding van de huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten of inname van de verstrekte toegangspas, abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat Jaap Eden gehouden is tot restitutie van entree- / abonnements- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker

Veiligheid

Veiligheid heeft voor de Jaap Eden IJsbaan de allerhoogste prioriteit. We voelen ons verantwoordelijk voor onze medewerkers, bezoekers en omwonenden. De bedrijfsvoering is hierop ingericht. De Jaap Eden IJsbaan voldoet aan alle door de wet gestelde eisen. Ter borging van het veiligheidsbeleid is met behulp van een externe deskundige een veiligheidsbeheersysteem opgezet. Jaarlijks wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARI&E) uitgevoerd. Regelmatig vindt afstemming plaats met de Brandweer en Milieudienst.

Medewerkers en instructeurs

De medewerkers van de Jaap Eden IJsbaan en de instructeurs van de schaatsschool hebben de taak om toe te zien op de veiligheid van alle bezoekers. Zij zien toe dat de bovenstaande huisregels worden nageleefd.

EHBO

Aan de achterzijde van het garderobegebouw bij de 400 meter buitenbaan bevindt zich de EHBO-post. Voor de eerste hulp kan je terecht bij één van onze conciërges die tevens EHBO’ers zijn. Is de EHBO-er niet op zijn post, dan kunt u één van onze medewerkers aanspreken of u melden bij het kassagebouw.

Toezicht

De Jaap Eden IJsbaan maakt gebruik van een beveiligingsbedrijf om toezicht te houden en de veiligheid op het terrein en in de gebouwen te bewerkstelligen.

Aansprakelijkheid

Het betreden van het terrein en het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enig letsel of verlies of schade aan eigendommen.

X

© 2017 Jaap Eden IJsbaan | T 0900-7242287 | info@jaapeden.nl | Twitter | Vimeo | Facebook