fbpx

Algemene voorwaarden uitjes

Je hebt een uitje bij Jaap Eden ijsbaan geboekt, je bent uiteraard van harte welkom! Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld zodat je precies weet wat je van ons kunt verwachten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, zaalhuur en eventuele (horeca)toevoegingen op de Jaap Eden IJsbaan.

Jaap Eden IJsbaan is de handelsnaam van de Stichting IJscomplex Jaap Eden, gevestigd te Amsterdam aan de Radioweg 64 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK nummer 41204870.

Inschrijving / deelname

Als je deelneemt aan een activiteit, een zaal boekt of één van de (horeca)toevoegingen afneemt dan vraag je een overeenkomst aan door inschrijving op de website van Jaap Eden (www.jaapeden.nl) of via een offerte die verstrekt wordt door de boekingsafdeling van Jaap Eden IJsbaan. 

Als je je boeking afmaakt via de website of een akkoord geeft op de offerte dan stem je in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden en stem je er in toe dat je gegevens worden opgeslagen in de administratie van Jaap Eden IJsbaan en ten behoeve van deze overeenkomst worden gebruikt.

De overeenkomst is gesloten doordat Jaap Eden IJsbaan een email zendt ter bevestiging van je deelname of per mail de boeking bevestigd. De overeenkomst geldt voor de duur van de activiteit(en) of dan wel voor het lopende seizoen.

Toegangsbewijs

Voorafgaand aan je activiteit ontvang je een entreebewijs of een instructie hoe het terrein betreden kan worden. Desgevraagd dient een deelnemer het entreebewijs ter plekke aan het baanpersoneel te kunnen tonen.

Dag van het bezoek

In zowel de e-mail bevestiging als de getekende offerte is te vinden wat er op welk moment geboekt is. Na akkoord staan alle delen van het bezoek vast en zullen er achterliggend eventueel ruimtes, instructeurs en horecamedewerkers ingeboekt worden.

Overige bepalingen

De groepsgrootte en het aantal in te zetten schaatsinstructeurs wordt door Jaap Eden IJsbaan in overleg met de schaatsschool bepaald. Jaap Eden IJsbaan behoudt zich het recht voor programmawijzigingen door te voeren. Je wordt hierover tijdig, uiterlijk vier dagen voor de start van het evenement, geïnformeerd.

Bij onvoorziene (weers)omstandigheden behoudt Jaap Eden IJsbaan zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen of een accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten. In dat geval zal er spoedig contact worden opgenomen en zal de boeking geheel komen te vervallen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Indien er vooraf reeds betaald is zal het betaalde bedrag binnen 5 werkdagen worden teruggestort door de boekingsafdeling van Jaap Eden IJsbaan.

 Veiligheid en huisregels

Wees je ervan bewust dat er aan sportuitoefening risico’s zijn verbonden. Om aan iedereen plezier te kunnen bieden zijn er huisregels opgesteld. Deze huisregels zijn gepubliceerd op de website van Jaap Eden IJsbaan en zijn op te vragen bij de informatiebalie.

Aansprakelijkheid

Jaap Eden IJsbaan is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van je persoonlijke eigendommen in verband met

het verblijf in en gebruik van de ijsbaan en bijbehorende faciliteiten. Het gebruik van de 400 meter baan, krabbelbaan, ijshal en de bijbehorende faciliteiten is voor eigen risico. Jaap Eden IJsbaan is niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade van de deelnemer van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met het gebruik van de ijsbaan, bijbehorende faciliteiten of beschikbaar gestelde materialen is ontstaan, behoudens opzet en grove schuld van Jaap Eden IJsbaan.

Deelnemers aan activiteiten zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of
bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar 
gestelde materialen wordt toegebracht aan Jaap Eden IJsbaan, tenzij sprake is van normaal gebruik

of normale slijtage.

Betaling en incasso

Je inschrijving is definitief na je boeking via de website van Jaap Eden ijsbaan of je akkoord op de offerte. Indien er niet vooraf online of bij de informatiebalie

betaald is zal de factuur na afloop van het evenement verzonden worden. Op alle facturen is een betaaltermijn van 14 dagen van toepassing.

Annuleringsregeling, beëindiging deelneming en restitutie

Je deelneming  komt automatisch na afloop van het bezoek te vervallen. Jaap Eden IJsbaan heeft het recht om een (deel van het) bezoek af te gelasten indien er sprake is van overmacht. Restitutie of annuleren is kosteloos mogelijk tot 10 werkdagen voor aanvang van het bezoek.

Het is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de boeking de aantallen te wijzigen, waarbij de minimum aantallen altijd worden aangehouden. Binnen de termijn van 5 werkdagen is wijzigen niet meer mogelijk en wordt het opgegeven aantal deelnemers in rekening gebracht. 

Rechts- en forumkeuze

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een met Jaap Eden

IJsbaan gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde

rechter te Amsterdam.

Publicatie 01-08-2021

Scroll naar boven